De functie van luchtdichting

Thermische isolatie helpt energie te besparen, voorkomt bouwschade en zorgt voor een gezond binnenklimaat. Om de isolatie duurzaam en efficiënt te laten functioneren, is een constructie technisch aspect op het gebied van de bouwfysica van doorslaggevende betekenis: Het warmte isolatiemateriaal moet aan beide zijden worden beschermd tegen luchtverplaatsing.

De 3-laagse opbouw methodiek

  • Aan de bin­nen­zij­de van de iso­la­tie be­vindt zich een lucht­dich­tingslaag, bijv. een dam­prem­baan
  • Het thermisch-iso­la­tie­ma­te­ri­aal ligt in het mid­den
  • Aan de bui­ten­zij­de wordt de thermische-iso­la­tie af­ge­dekt door een wind­dich­ten­de laag, bijv. een on­der­dak- of wand­be­tim­me­rings­baan.

De­ze op­bouw zorgt er­voor dat weers­in­vloe­den, con­dens­wa­ter, schim­mel en door­stro­ming van lucht de wer­king van het bouw­ele­ment niet ne­ga­tief kun­nen beïnvloe­den of zelfs scha­de kun­nen ver­oor­za­ken.

Bescherming tegen schimmel en warmteverlies

Het lucht­dich­tings­vlak be­schermt het iso­la­tie­ma­te­ri­aal te­gen vocht en con­dens­atie van bin­nenuit, zorgt er­voor dat de warm­te-iso­la­tie ef­fi­ciënt werkt en waar­borgt zo een ge­zond en comfortabel woon­kli­maat.

De thermische-iso­la­tie scheidt het bin­nen­kli­maat van het bui­ten­kli­maat. Het tem­pe­ra­tuur­ver­schil tus­sen bei­de kli­maat­zo­nes pro­beert via lucht­stro­ming een even­wicht te be­rei­ken. Daar­bij stroomt ’s win­ters de war­me lucht via de iso­la­tie­con­struc­tie uit het ge­bouw naar bui­ten. Het lucht­dich­tings­vlak ver­hin­dert de­ze stro­ming, de zo­ge­he­ten con­vec­tie, en al­dus ver­lies van war­me lucht naar bui­ten. Daar­bij wordt de bin­nen­ruim­te niet her­me­tisch, zo­als bij een plas­tic zak, van de bui­ten­lucht af­ge­slo­ten. Bij Pro Clima folies blijft de uit­wis­se­ling van lucht van bin­nen naar bui­ten plaats­vin­den via dif­fu­sie.

In­dien relatief warme bin­nen­lucht on­ge­remd door de warm­te-iso­la­tie zou kunnen stro­men, zou de­ze bij het steeds ver­der naar bui­ten stro­men steeds meer af­ge­koeld wor­den en ten­slot­te zou zich dan con­dens vormen. Con­dens­wa­ter kan aan de con­struc­tie aan­mer­ke­lij­ke bouw­scha­de toe­bren­gen. Sta­ti­sche bouw­ele­men­ten kun­nen ver­rot­ten en hun draag­ver­mo­gen ver­lie­zen. Bij steenachtige en minerale materialen kunnen schimmels ontstaan die de gezondheid van de mensen in het gebouw kunnen schaden.

Zo be­vor­dert condensvocht het ont­staan van ge­zond­heids­be­drei­gen­de schim­mels.

Een dam­p­rem- en lucht­dich­tings­vlak aan de bin­nen­zij­de van de warm­te-iso­la­tie hel­pen der­ge­lij­ke bouw­scha­de en eventuele gezondheidsschade te voor­ko­men.

Bescherming tegen weer en wind

Het winddichtingsvlak aan de buitenzijde van de constructie beschermt de isolatie tegen regen, sneeuw en wind. Het zorgt er tevens voor dat de isolatie niet met koude lucht wordt doorstroomd en daardoor optimaal kan blijven werken.

De winddichting is doorslaggevend voor de optimale werking van de warmte-isolatie. Deze wordt aan de buitenzijde van de isolatie aangebracht en verhindert doorstroming van koude lucht door de buitenste isolatielagen en ventilatie van de isolatie aan de achterzijde met koude buitenlucht. Een zorgvuldig uitgevoerde winddichting verhoogt de bescherming tegen het optreden van convectiestromen.

Voorwaarde voor de isolerende werking van houtvezel, wol, cellulose, minerale vezels etc. is dat de aanwezige stilstaande lucht in het materiaal zich niet kan verplaatsen. De winddichting waarborgt zo de effectiviteit van de isolatie en verhindert plaatselijke afkoeling van de naar de binnenruimte toegekeerde oppervlakken.

Bij geventileerde constructies met een aan de onderzijde geventileerde dakafdichting biedt het wind dichting- vlak extra bescherming tegen evt. afdruipend secundair condenswater, regen en sneeuw.Een zorgvuldig uitgevoerde winddichting verhoogt de bescherming tegen het optreden van convectiestromen.